Navigace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zuzana Černohorská, Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín IČ 08705470

 prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zverimex-zajda.cz

telefonní kontakt: 605 952 299

e-mail: info@zverimex-zajda.cz  

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Zuzany Černohorské, Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín IČ 08705470 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zverimex-zajda.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“)

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění. 

 

1.5. Učiněním nákupu prostřednictvím e-shopu, kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, když jinak by nebylo možné vzájemný smluvní vztah založit.

 

 1.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.

 

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobě.

 

2.4.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, využívá ho v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek (nepravdivě uvedené údaje, porušení povinnosti mlčenlivosti, zpřístupnění uživatelského účtu třetím osobám) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1.   SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (§1811 a §1820 občanského zákoníku) A SDĚLENÍ VE SMYSLU § 1826 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

3.1.    Zuzana Černohorská sděluje před tím, než spotřebiteli učiní závaznou nabídku v souladu s ust. § 1811 a ust. § 1820 občanského zákoníku, jakož i ve smyslu § 1826 občanského zákoníku, následující:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku (zejména internetové připojení, telefonní hovory) se neliší od základní sazby;náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám;
 • vyjma situace předvídané čl. 5.6 obchodních podmínek prodávající nepožaduje od spotřebitele zaplacení zálohy nebo jiné obdobné platby;
 • prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou;
 • informace o zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu vždy u příslušného zboží;
 • ceny zboží, případně způsob jejich výpočtu jsou uvedeny na webovém rozhraní včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem;
 • náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy a jsou uvedeny vždy odděleně od ceny zboží. Prodávající upozorňuje, že uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky;
 • způsob platby a způsob dodání zboží kupující volí v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy z předložených možností;
 • práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách a v Reklamačním řádu. Reklamační řád je k dispozici na provozovně prodávajícího nebo jako dokument ke stažení na webovém rozhraní;
 • záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.  V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy;
 • kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, jež běží ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje. Bližší podmínky využití práva na odstoupení jsou uvedeny v čl. 8 obchodních podmínek;
 • kupující nemůže odstoupit od smlouvy
  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;
 • kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná;
 • jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách, včetně možností zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky (čl. 2 a čl. 4 obchodních podmínek);
 • prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení zboží, popis), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů na dodání. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.2.    Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na volbu (tlačítko) „Přidat do košíku“ nebo volby “Koupit“. Po vložení zboží do košíku bude na obrazovce zobrazena zpráva „“Produkt ………… byl přidán do košíku“ s tím, že zároveň se kupující kliknutím na tlačítko „Zavřít“ rozhodne pokračovat v nákupu výběrem dalších produktů nebo se rozhodne kliknutím na tlačítko „Přejít do objednávky“ případně na slovo „košík“ v oznámení „Produkt …………. byl přidán do košíku“ pokračovat v objednávce zboží v košíku. Poté, co kupující potvrdí výběr zboží, zvolí způsob dodání zboží a způsob platby (sekce „Doprava a platba“), přejde do sekce údajů o kupujícím (sekce „Informace o vás“), kde v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrace, vyplní požadované údaje, včetně adresy pro doručení zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na volbu (tlačítko) „Objednat“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

Ø objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností,

Ø ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků,

Ø způsobu úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

Ø základní údaje ke kupujícímu (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit,

Ø obchodní podmínky ke stažení či k vytištění (dále společně jen jako „objednávka“).

 

4.3.    V rámci procesu objednání zboží se kupující pohybuje prostřednictvím volby (tlačítka) „pokračovat v objednávce“, či volby (tlačítka) „zpět do obchodu“ či „zpět“. Kupující zároveň může v průběhu vyplňování objednávky využít služeb on-line operátora na příslušném telefonním čísle. Před zasláním objednávky prodávajícímu je prostřednictvím volby „zpět“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, zejména měnit zboží, dopravu nebo způsob úhrady, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

 

4.4. Součástí objednávky jsou rovněž tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující před dokončením objednávky povinen se podrobně seznámit. Obchodní podmínky se kupujícími zobrazí ve formátu PDF s tím, že kupujícímu je umožněno obchodní podmínky buď uložit (stáhnout) do svého počítače nebo vytisknout. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že rozumí obsahu kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek

 

4.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména vyšší množství zboží, vyšší hodnota zboží, vyšší celková kupní cena zboží, vyšší předpokládané náklady na dopravu, poptávka po zboží hůře dostupném či běžně neobjednávaném,…) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a zároveň je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše celé kupní ceny za zboží ve smyslu čl. 5.6 obchodních podmínek.

 

4.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (kupní smlouva je uzavřena) doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu objednání zboží. Oznámením o přijetí objednávky je kupní smlouvou uzavřena, není –li v oznámení vyžadováno ze strany prodávajícího dodatečné potvrzení ve smyslu č.4.5. těchto obchodních podmínek. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.

 

4.7.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.

 

4.8.   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Není-li v kupní smlouvě či těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzetí zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat.

 

4.10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 1.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.   Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, z nichž žádný není zpoplatněn:

 

 • bezhotovostně platební kartou;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce jako místo dodání zboží;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay
 • hotově nebo bezhotovostně na provozovně prodávajícího

 

5.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícím a od způsobu úhrady kupní ceny zboží zvolené kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.  

 

5.3.     Vyjma ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit zálohu na zboží až do výše kupní ceny zboží předem, nepožaduje prodávající od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

5.4.     V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním účtem je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební karty, nebo přes platební bránu GoPay je kupní cena splatná při dokončení objednávky.

 

5.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem. 

 

5.6.     V případě, kdy je zvolena bezhotovostní platba kupní ceny, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (čl. 4.5.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy.

 

5.7.    Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou umístěny na webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím nebo elektronicky na jím udanou elektronickou adresu.

 

5.9.  INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K EET: podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

 1.   DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

 

6.1. Prodávající splní povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a v dodací lhůtě mu to oznámí prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v procesu objednání zboží, registrace uživatelského účtu, jinak kupujícím sdělenou. Dodací lhůta činí 10 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, resp. 10 pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít před předáním věci. 

 

6.2. V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění prodejna prodávajícího (osobní odběr), nebo místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno (místo určení). Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží kupujícímu dopravcem provádějícím dopravu, to neplatí, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží prodávajícím kupujícímu odevzdáno (předáno) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, kdy zároveň je kupujícímu umožněno uplatnění práv proti přepravci. 

 

6.3. Náklady na dodání, stejně jako případné náklady spojené s balením zboží, jsou smluveny v době objednání zboží, ceny jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a jsou splatné společně s kupní cenou. 

 

6.4. V případě, že je způsob dopravy nebo dopravce provádějící přepravu smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko poškození zboží při dopravě zboží a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.5. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

 

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme, je povinen popsat nedostatek/tky popsat v protokolu o převzetí zásilky, jinak se nemůže dovolávat nároků z poškození zásilky v průběhu přepravy. 

 

6.7. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

 

6.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a reklamační řád.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečně množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Prodávající v potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje.

 

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je kupující oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě dvanáct měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží. 

 

7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

 

7.6. Vadou zboží není:

 • poškození zboží v důsledku neodborné instalace, obsluhy, úprav či oprav, v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů, vyjma situací, kdy takové poškození způsobil sám prodávající;
 • poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;
 • poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží;
 • mechanické poškození zboží;
 • poškození zboží, jež vzniklo užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
 • poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.

 

7.7. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

 

7.9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží. 

 

7.10. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl v průběhu přepravy poškozen, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti osobně na prodejně prodávajícího či v sídle prodávajícího, telefonicky na tel. čísle: 605 592 299, případně na tel. čísle uvedeném na účtence, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu info@zverimex-zajda.cz  či doporučeně poštou na adresu sídla prodávajícího.

 

7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího osobně na prodejně prodávajícího uvedené na www.zverimex-zajda.cz , telefonicky na tel. čísle: 605 592 299 prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@zverimex-zajda.cz   případě poštou na adrese Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín. Je-li v potvrzení vystaveném dle čl. 7.3 obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. 

 

7.12. Práva z odpovědnosti za vady: Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.5 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.

 

7.13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy a tuto vadu neoznámil prodávajícímu způsobem uvedeným v odst. 7.8. obchodních podmínek bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději však do jednoho pracovního dne v případě převzetí zboží na prodejně prodávajícího, resp. nejpozději do tří pracovních dnů po dopravení věci do místa určení, je-li zboží kupujícímu přepravováno prostřednictvím dopravce.

 

7.14. Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:

 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění;
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím;
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

 

7.15 Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.  V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy. 

 

7.16 Pravidla reklamačního řízení upravuje podrobně Reklamační řád prodávajícího, a to jak v případě uplatnění práv z vadného plnění, tak v případě uplatnění práv ze záruky za jakost.

 

 1.   PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

8.1. Prodávající pro vyloučení veškerých pochybností prohlašuje, že v rámci on-line prodeje zajišťovaného na webových stránkách neposkytuje žádné služby, a to ani služby spočívající v opravě či údržbě, či služby ubytovací, dopravy či stravování, nedodává alkoholické nápoje, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, noviny, periodika nebo časopisy, ani digitální obsah. 

 

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou podobu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující předat osobně na prodejně prodávajícího uvedené na www.zverimex-zajda.cz  nebo zaslat na adresu sídla prodávajícího  (Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín) či zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího e-info@zverimex-zajda.cz

 

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží, do čtrnácti (14) dnů od ode dne navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, a to i prostřednictvím zápočtu oproti nové faktuře (kupní ceně) v případě dalšího nákupu u prodávajícího, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.    O ochraně osobních údajů, včetně problematiky zpracování osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení a problematiky cookies, je pojednáno v samostatném dokumentu označeném jako „Ochrana osobních údajů“, zejména v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů “. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz .

 

 

 

 1.   DORUČOVÁNÍ

 

10.1.   Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, procesu zakládání uživatelského účtu, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

 

 1.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zverimex-zajda.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při procesu uzavírání kupní smlouvy, zakládání uživatelského účtu, resp. na elektronickou adresu uvedenou ve stížnosti, liší-li se od adresy sdělené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy.

 

11.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.3.  INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  

 

11.4.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

11.5.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.6.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

11.7.   Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument ke stažení na www.zverimex-zajda.cz 

 

11.8. Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 2.12.2019 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zuzana Černohorská

Jezdecká 322/14

405 02  Děčín

IČ 08705470

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zverimex-zajda.cz

prodejna Bezručova 933/3

405 02 Děčín

telefonní kontakt: 605 952 299

e-mail: info@zverimex-zajda.cz

 

Tento reklamační řád podnikatelky Zuzany Černohorské, Jezdecká 322/14, 40502 Děčín IČ 08705470  (dále jen „prodávající“) upravuje proces reklamačního řízení při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu a na výše uvedené prodejně prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zverimex-zajda.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

 

 1. Všeobecná ustanovení:

Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tj. "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.", jakož i ve smyslu § 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, tj.: „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“ 

 

Reklamace kupujícího na dodané zboží:

 1. Reklamací se rozumí uplatnění nároku Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vadu zboží (případně ze záruky za jakost), která se u zboží dodaného Prodávajícím vyskytne a jíž Kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem Prodávajícímu doloží ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží.
 2. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u Prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména stvrzenkou, účtenkou, paragonem, dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem anebo obdobným způsobem, dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno.
 3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „Potvrzení“). Prodávající v Potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze Potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje. 
 4. Požádá-li o to Kupující, vydá mu Prodávající doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta. Prodávající na dokladu uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj.

 

Reklamačním řízením se rozumí postup Prodávajícího po uplatnění reklamace Kupujícím, jehož výsledkem je rozhodnutí Prodávajícího o oprávněnosti reklamace a následné uspokojení nároků Kupujícího postupem dle bodu V reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady“, či rozhodnutí o zamítnutí reklamace jako neoprávněné. 

 

 1. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je Kupující oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě 12 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Do délky lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je Kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít, tj. doba trvání reklamace končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží Kupujícím.
 4. V případě neoprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neprodlužuje. 

 

III. Reklamace a reklamační řízení

 1. Reklamace zboží může být učiněna osobně na prodejně Prodávajícího uvedené na www.zverimex-zajda.cz, písemně na adrese Zuzana Černohorská, Jezdecká 322/14, 40502 Děčín, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu info@zverimex-zajda.cz či telefonicky na tel. čísle: 605 952 299
 2. Kupující je povinen bezodkladně po uplatnění reklamace předložit Prodávajícímu zboží v jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s Prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její oddělení vliv na fungování zboží, nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) servisnímu pracovníkovi reklamací.  V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není Kupujícím předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím. 
 3. Po obdržení reklamace informuje Prodávající Kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a charakteru a rozsahu vady o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení, o předpokládaném výsledku reklamačního řízení a o přibližném datu ukončení reklamačního řízení. Při reklamaci zboží učiněné prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou, nebo telefonicky, informuje Prodávající Kupujícího rovněž o adrese, na níž má být reklamované zboží zasláno.
 4. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude Prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu, jakož i jiné s uplatněním reklamace související náklady, hradí kupující sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace, má kupující právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (kupř. poštovné, náklady na přepravu).
 5. Při uplatnění reklamace Kupující uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit (nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodě V. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady“). Přesnou specifikaci vad zboží, jakož i specifikaci práv, která Kupující vůči Prodávajícímu uplatňuje, je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit současně s učiněním reklamace, nejpozději však při předání reklamovaného zboží Prodávajícímu. 
 6. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje („Potvrzení o uplatnění reklamace“).
 7. Prodávající poté, co obdrží reklamované zboží v jeho kompletní podobě, tj. včetně jeho součástí, příslušenství a související dokumentace, případně servisní technik reklamací sám na místě u objemných artiklů, provede předběžnou prohlídku zboží, zhodnotí nároky uplatněné Kupujícím, a je-li to z učiněných zjištění možné, vyřídí reklamaci tak, že ji uzná jako oprávněnou a uspokojí Kupujícího v souladu s bodem V. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady, nebo reklamaci na místě zamítne jako neoprávněnou a reklamované zboží Kupujícímu vrátí. 
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího.
 9. O výsledku uplatněné reklamace vystaví Prodávající písemný doklad, v němž uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodní zamítnutí reklamace („Protokol“). Protokol bude přiložen ke zboží. Kopii Protokolu si Prodávající ponechá pro účely evidence. Výsledek reklamačního řízení Prodávající sdělí Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu sdělenou Kupujícím při předání reklamovaného zboží (e-mailová adresa) a zaznamenanou v Potvrzení o uplatnění reklamace, telefonicky na telefonní číslo uvedené Kupujícím při předání reklamovaného zboží a zaznamenané v Potvrzení o uplatnění reklamace, či na žádost Kupujícího jiným dohodnutým způsobem zaznamenaným v Potvrzení o uplatnění reklamace. 
 10. Potvrzení o uplatnění reklamace a Protokol mohou být obsaženy v jediné listině – reklamačním protokolu.
 11. Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat, a to osobně na prodejně Prodávajícího uvedené na www.zverimex-zajda.cz, telefonicky na tel. čísle 605 952 299 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@zverimex-zajda.cz . V případě, že tak Kupující neučiní, pak v souladu s nálezem Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III. ÚS 2983/08 musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou. 
 12. Nevyzvedne-li si Kupující vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace vyřízena, je Prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané doporučeně Kupujícímu na adresu uvedenou při uplatnění reklamace a zaznamenanou na Potvrzení o uplatnění reklamace, oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 10,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Přesáhne-li výše skladného cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající je ve smyslu § 2126 a násl. Občanského zákoníku oprávněn postupovat cestou svépomocného prodeje. 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Kupující je v případě uplatnění reklamace povinen sdělit Prodávajícímu kontaktní údaje za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu trvalého bydliště, resp. adresu, na níž přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, fax. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu Kupujícího. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.
 3. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě zboží. Převzetím zboží od Prodávajícího či přepravce Kupující akceptuje tento reklamační řád. 
 4. Reklamační řád je k dispozici jako dokument ke stažení na www.zverimex-zajda.cz
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změny řádu. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.

 

Reklamační řád je platný a účinný od 2.12.2019.

V Děčíně, dne 2.12.2019        

 Zuzana Černohorská

 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jaké zboží nelze u nás vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů – tj. v jakých případech nelze odstoupit od smlouvy ani ve lhůtě 14-ti dnů?

 • v případě zboží upraveného na přání zákazníka nebo pro jeho osobu
 • v případě zboží podléhajícího rychlé zkáze (typicky zboží určené ke konzumaci)
 • v případě zboží, které bylo po jeho dodání zákazníkovi nenávratně smíseno s jiným zboží (kupř. pokud si zakoupíte 1 kg granulí a přisypete ho k 1 kg granulí zakoupených již dříve)
 • v případě výrobků, které jsou z hygienických důvodů dodávané v uzavřeném obalu a byly z obalu vyňaty (granule, konzervy, pamlsky a jim podobné a dále zboží, jenž je předmětem zboží uvedeného v zákoně o léčivých přípravcích) 

Co musí splňovat zboží v případě, že jej chcete vrátit v zákonné lhůtě do 14 dnů?

 • zboží nesmí nést známky opotřebení vzniklého takovým nakládáním se zbožím jinak, než je nutné (pokud víte, že zboží nenaplňuje Vaše představy a budete jej vracet, není důvod, abyste zboží nechali Vašim mazlíčkům „napospas“ – zboží může naplňovat představy někoho jiného) 
 • zboží nám musí být dodáno zpět zabalené způsobem odpovídajícím vlastnostem zboží, jeho hodnotě a způsobu dodání zboží zpět prodávajícímu 
 • v případě, že jste ke své objednávce obdrželi dárek, jste povinni vrátit společně se zbožím také dárek

Jakým způsobem odstoupit od kupní smlouvy?

 • vyplňte formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 • připravte si doklad o koupi
 • formulář pro odstoupení od kupní smlouvy můžete zaslat e-mailem na adresu e-info@zverimex-zajda.cz
 • nebo jej můžete spolu s navraceným zbožím a dokladem o koupi doručit osobně na naší prodejenu, případně jej zaslat spolu se zbožím a dokladem o koupi zboží poštou na adresu: Zuzana Černohorská, Jezdecká 322/14, 405 02 Děčín – v případě využití možnosti zasílání poštou doporučujeme pro Vaši jistotu zaslat zásilku doporučeně

Jakým způsobem vám budou vráceny peníze?

 • v případě odstoupení od smlouvy vám bude vrácena kupní cena: - hotově v případě, že jste si zboží vyzvedli osobně na prodejně a zde ho také zaplatili - na bankovní účet v případě, že jste zboží platili dopravci na dobírku nebo platbou předem (bankovní účet, platební karta, atd.) - pro případ, že budete chtít vrátit peníze na Váš bankovní účet i v případě, že se jedná o  zboží vyzvednuté a zaplacené na prodejně a vrácené poštou, uveďte prosím do formuláře pro odstoupení, či zašlete e-mailem číslo Vašeho bankovního účtu
 • společně s kupní cenou máte nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží, a to ve výši nejlevnější možné dopravy, která byla v době koupi na e-shopu k dispozici
 • peníze za vrácené zboží Vám budou dle zákona vráceny maximálně do 14 dnů od vrácení zboží

Doprava a platba

Doprava

Zboží z e-shopu si můžete nechat zaslat domů nebo vyzvednout na prodejně.

Doprava na prodejnu (zdarma):

 • Dodací doba se odvíjí v závislosti na skladové dostupnosti zboží na prodejně. V případě, že je zboží skladem, je průměrná doba zpracování objednávky 60 minut. V případě, že požadované zboží není 100% skladem na prodejně, je nutné zaslat zboží z centrálního skladu a v takovém případě je dodací lhůta 3 pracovní dny.
 • Po uložení na prodejně budete informování e-mailem a SMS zprávou
 • Na prodejně je možné vyzvednout zásilky v provozní době prodejny

Způsoby dopravy domů

 

Platba

Na e-shopu je možné platit následujícími způsoby platby, všechny jsou zdarma:

 • Platba na dobírku
 • Platba kartou
 • Platba bankovním převodem
 • Platby přes platební bránu GoPay vč.podporovaných bankovních tlačítek

V případě dopravy na prodejnu je platba vždy na prodejně všemi možnými prostředky, které prodejna přijímá:

 • Platba kartou
 • Platba hotově

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)

ZÁSADY OCHRAN OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

při zpracování realizovaném správcem osobních údajů, 

Zuzana Černohorská

Jezdecká 322/14

405 02 Děčín

IČ 08705470

e-mail: info@zverimex-zajda.cz (dále také jen „správce“)

 

 

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek,

dovolte nám předložit vám k seznámení tento dokument, jehož cílem je zajistit vaši informovanost a základní orientaci v problematice zpracovávaní osobních údajů, k němuž v rámci podnikatelské činnosti naší společnosti dochází, tj. poskytnout vám potřebné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům je využíváme, jakož i informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, komu je smíme zpřístupnit a jaké vy sami můžete od nás požadovat informace v souvislosti se zpracováním osobních údajích, resp. jaká jsou vaše práva vůči nám a jak je můžete realizovat.   

Informace obsažené v tomto dokumentu jsme se snažili poskytnout v přehledné a srozumitelné formě, nicméně pokud vám je cokoliv z tohoto dokumentu nejasné, nebo pokud máte nějaké otázky, na něž vám tento dokument neposkytne odpověď, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese:info@zverimex-zajda.cz

Tato informace bude v případě potřeby vyvolané změnou právní úpravy, nebo změnou rozsahu námi zpracovávaných osobních údajů, aktualizována.

 

Definice některých základních pojmů, které byste měli znát:

GDPR

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) – nařízení upravující oblast ochrany osobních údajů;

 

Osobním údajem

je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

 

Subjektem údajů

je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. ti z vás, kteří s námi, jakožto správcem osobních údajů, vstupují do obchodního vztahu;

 

Správcem osobních údajů

je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování a odpovídá za soulad těchto činností s platnými právními předpisy. Ve vztahu k vašim osobním údajům jsem správcem osobních údajů já Zuzana Černohorská. Jsem to já, kdo vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči mě můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále;

 

Zpracovatelem osobních údajů

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás, jakožto správce, tj. jedná se o subjekt, který v souvislosti s činnostmi, jež pro nás na základě smluvního vztahu vykonává, rovněž provádí zpracovatelské operace s osobními údaji, typicky externí správci webových stránek, poskytovatelé software k provozu webových stránek, externí účetní, externí daňový poradce, apod.;

 

Příjemce osobních údajů

je každá osoba, tj. fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, ať již se jedná či nejedná o třetí stranu, které jsou osobní údaje poskytnuty;

 

Třetí stranou

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

 

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

stanoví správce osobních údajů a rozumí se jím rozsah osobních údajů (například jméno, příjmení, IP adresa, apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování;

 

Zpracování osobních údajů

je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

 

Účel zpracování

je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje (v našem případě nejčastěji plnění závazků ze smlouvy – dodání zboží, existence uživatelského účtu na webovém rozhraní správce, ale často i plnění zákonných povinností – kupř. archivace osobních údajů pro účely daňové a účetní evidence, nebo i ochrana oprávněných zájmů správce – některé formy přímého marketingu realizované na webovém rozhraní e-shopu, kupř. rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, jejichž prostřednictvím jsou nabízeny obdobné výrobky).

 

Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány, jak a odkud vaše osobní údaje získávám?

Zpracovávám pouze takové osobní údaje, abych Vám mohla efektivně nabízet a prodávat naše produkty, abych dodržela naše zákonné povinnosti a abych případně chránila naše zájmy. V závislosti na účelu zpracování zpracovávám vaše identifikační a adresní údaje, údaje o zboží, které u mě poptáváte, údaje z naší vzájemné komunikace a interakce, profilové údaje a případně další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl vždy přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďuji a zpracovávám. 

Platí přitom, že v závislosti na účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, budou osobní údaje zpracovávány buď s vaším souhlasem, nebo i bez vašeho souhlasu, na základě jiného zákonného důvodu jejich zpracování.

 

Kategorie osobních údajů

 • identifikační a adresní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, případně adresa a údaje fakturační - IČ, DIČ, dále telefon, e-mailová adresa a případně přihlašovací jméno a heslo k vašemu uživatelskému účtu
 • historie nákupů, údaje o poptávaném zboží, tj. zejména jaké zboží jste u nás zakoupili a v jakém množství;
 • údaje k užívaným komunikačním zařízením, k používání webových stránek, k aktivitě v uživatelském účtu, tj. 
  • informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, tj. IP adresa, číslo sítě a podsítě, ve které se nachází váš počítač, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení, údaje o operačním systému vašeho zařízení;
  • údaje o používání našich webových stránek a případně další informace -  datum a čas vašeho přístupu k našim službám, adresu webové stránky, ze které jste byli na naši webovou stránku přesměrováni, další údaje přenesené pomocí standardní hlavičky požadavku HTTP, údaje použité k udržení on-line spojení po přihlášení, o uživatelských předvolbách na vašem počítači, apod., a to za pomoci souborů cookies v rozsahu, v němž máte jejich použití ve vašem počítači povoleno; 
  • informace o vaší aktivitě v uživatelském účtu - délka jednoho přihlášení, úkony, které jste při nákupu prováděl/a, a také informace o údajích vyplněných do formulářů;
 • profilové údaje v případě, kdy se stanete členy naší sítě Petfriends, nebo našimi přáteli na Facebooku, tj. adresa vašeho profilu na sociálních sítích, vaše zájmy a preference v oblasti chovatelství, údaje k vámi chovanému zvířeti (rasa, věk, dovednosti, záliby), fotografie vašich mazlíčků a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s námi a jednotlivými uživateli sociální sítě;
 • další údaje, tj. případně číslo věrnostní karty (pro účely čerpání výhod, evidence věrnostní kartičky vystavené v kamenné prodejně, informace ke druhu chovaného zvířete (pro účely pořádání soutěží, abychom věděli, jakou cenu vám v případě výhry máme zaslat, jakož i pro účely plnění našich zákonných povinností v případě, že si u nás zakoupíte zvíře podléhající ochraně CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1973) – nahlášení údajů ke zvířeti a k vám na příslušný správní orgán), název chovatelské stanice, druh chovaných zvířat, počet chovaných jedinců (abychom si ověřili, že splňujete podmínky dané zařazením do klubu chovatelů), platební informace (číslo účtu, kreditní karty, atd.), cookies (v rozsahu, jaké povoluje nastavení vašeho počítače)

 

Doplňuji, že citlivé údaje, tj. osobní údaje vypovídající o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě, vaše genetické údaje a biometrické údaje, které umožňují vaši přímou identifikaci nebo autentizaci, nebudou zpracovávány. Pokud by k jejich zpracování přeci jen mělo dojít, budete znovu výslovně o jejich zpracování požádán(a).

 

Osobní údaje získávám především přímo od vás při založení našeho vzájemného smluvního vztahu, neboť poskytnutí určitých osobních údajů je obvykle předpokladem pro to, abych mohla plnit vaše požadavky na mě – nejčastěji dodání zboží, zřízení a správa uživatelského účtu, účtu v klubu chovatelů, apod.

 

Rovněž tak získávám osobní údaje nepřímo v rámci naší vzájemné komunikace, přičemž v závislosti na vašem postavení vůči nám jsou tyto údaje více či méně konkrétní – např. když navštívíte naše stránky, přihlásíte se do vašeho uživatelského účtu, provádíte objednávku nebo jiné úkony, automaticky odesíláte IP adresu svého počítače a já tak zjistím číslo sítě a podsítě, ve které se nachází váš počítač. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání tzv. cookies, pak v závislosti na rozsahu, v jakém máte ve webovém prohlížeči jejich ukládání povoleno, k nám jejich prostřednictvím posíláte případně další informace - například o stránkách, z nichž jste byli přesměrováni na naše webové stránky, o uživatelských předvolbách na vašem počítači, apod. Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají, získávám informace o vaší aktivitě v uživatelském účtu, umím odečíst délku jednoho přihlášení, úkony, které jste při nákupu prováděl/a, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využívám informaci o vašem operačním systému (například Windows nebo macOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete. 

 

Rovněž tak pokud se na Facebooku, nebo Google+ stanete mými přáteli můžu vaše osobní údaje získávat z těchto sociálních sítí, a to kupř. vaše záliby, zájmy, požadavky, ale i zájmy a potřeby vašeho mazlíčka. 

 

Poskytujete vaše osobní údaje dobrovolně, nebo je to vaše povinnost?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně. S ohledem na náš vzájemný smluvní charakter je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Na druhou stranu však mějte na paměti, že některé osobní údaje jsou nezbytným předpokladem navázání našeho vzájemného vztahu a nemůžu bez nich uzavřít kupní smlouvu, nemůžu vám zřídit uživatelský účet, atd., zkrátka nemůžu náš vztah založit ani jej rozvíjet.

 

Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakých zákonných důvodů

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 

Je-li vašich osobních údajů třeba k realizaci smluvního vztahu, nebo ukládají-li mi právní předpisy plnění povinností přímo spojených se zpracováním osobních údajů, případně je-li zpracování osobních údajů vedeno mým oprávněným zájmem, není k takovému zpracování osobních údajů třeba vašeho souhlasu. Jedná se o tyto případy: 

 • zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na váš návrh. Např. když nakupujete přes mnou provozovaný e-shop, kontaktujete mě přes kontaktní formulář s dotazem, přihlásíte se k odběru newsletterů (novinek), vytvoříte si u mě uživatelský účet, účastníte se mých akcí či soutěží, atd.), zpracovávám v příslušné rozsahu vámi poskytnuté údaje a informace, abych vám mohla vyhovět, vyřešit případný problém, zodpovědět váš dotaz, atp. V takovém případě zpracovávám vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a realizaci dané smlouvy, resp. pro splnění daného požadavku a obecně platí, že osobní údaje mi v těchto případech poskytujete prostřednictvím objednávkového formuláře, registračního formuláře nebo dalších dokumentů, resp. informačních kanálů, jejichž prostřednictvím se mnou navazujete kontakt, požadujete ode mě plnění, zakládáte smluvní vztah. Jedná se o následující případy: 
  • objednávkový systém mnou provozovaného e-shopu;
  • zřízení a vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní mého e-shopu, 
  • registrace do mnou pořádaných soutěží;
  • věrnostní programy (kamenná prodejna – sbírání bodů na věrnostní kartičky
  • zasílání dotazů přes kontaktní formulář;
 • zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti správce  Povinnost zpracovávat osobní údaje klientů je mi jako správci osobních údajů uložena některými zvláštními právními předpisy: 
  • jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely plnění povinností vyplývajících z daňové a účetní evidence v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tj. pro účely doložení účetních/daňových dokladů + dokladů k uskutečnění realizace obchodu (zejména faktury, dodací listy, výpisy z účtu, pokladní doklady, příjemky, výdejky a údaje na nich) – tj. v tomto směru se jedná zejména o identifikační a adresní údaje, údaje o historii nákupů, platební informace;
  • osobní údaje zpracovávané v souvislosti s Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1973) – u těchto druhů živočichů je naší povinností nahlášení údajů ke zvířeti a k jeho držiteli na příslušný správní orgán
  • reklamace, reklamační řízení – pro účely umožnění realizace vašich práv jakožto mých zákazníků vyplývajících pro vás z odpovědnosti za vady uchovávám údaje nezbytné k identifikaci Vaší objednávky a dále vaše identifikační a adresní údaje
 • zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmů správce V některých případech vaše osobní údaje zpracovávám z důvodů existence mého oprávněného zájmu, kterým může být např. ochrana mých práv, nebo realizace mých podnikatelských aktivit:
  • vymáhací řízení - pro případ existence pohledávek po splatnosti – např. pokud mi neuhradíte kupní cenu za dodané zboží a já ji po vás budu nucena vymáhat – v takovém případě uchovávám vaše identifikační a adresní údaje, doklady k uskutečnění realizace obchodu, platební informace, IP adresa;
  • v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zasílání obchodních sdělení jako forma přímého marketingu stávajícím zákazníkům, jejichž prostřednictvím jsou vám nabízeny mé vlastní obdobné výrobky při zachování vaší možnosti jednoduchým způsobem se z odběru obchodních sdělení odhlásit – e-mail a telefon (jinými slovy – pokud jste u nás již učinili nákup, můžemu použít adresu vaší elektronické pošty, abych vám zasílala marketingová sdělení o podobných výrobcích, pokud se z odběru novinek neodhlásíte, kdy tato možnost je vám umožněna vždy v každém takovém obchodním sdělení);  níže uvedené body souvisí i se soubory cookies, o kterých je pojednáno samostatně v dokumentu Informace o cookies “;
  • pořizování přehledů v souvislosti s vaší činností v rámci vašeho uživatelského účtu osobní nastavení (preference) včetně vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies; 
  • vyhodnocování údajů o způsobu využití mnou provozovaných webových stránek, za účelem zjištění zákaznického chování a zákaznických preferencí například vyhodnocování způsobů vyhledávání zboží za účelem efektivního uspořádání webového rozhraní a prezentace zboží;
  • vylepšování mých služeb a přizpůsobování je vašim technickým možnostem – informace o operačním systému, jeho verzi, technická data o zařízeních, z nichž se přihlašujete; 
  • statistické účely - měření návštěvnosti webového rozhraní, zlepšení fungování webového rozhraní, přidání funkcionalit, apod.; 
  • zajištění bezpečnosti mých stránek, umožnění identifikaci útoků na mé webové stránky – údaj o IP adrese, která vám byla přidělena vaším poskytovatelem internetového připojení, informace o tom, z jakých zařízení k mým službám přistupujete elektronickou cestou, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení.

 

Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem 

V případech, které nejsou pokryty jiným zákonným důvodem zpracování, můžu zpracovávat vaše osobní údaje jen s vaším souhlasem. Jen s vaším souhlasem tak zpracovávám osobní údaje potřebné k marketingovému zpracování, a to i prostřednictvím automatizovaného zpracování včetně profilování (vyjma zasílání obchodních sdělení, jejichž zasílání jakožto forma přímého marketingu je v souladu s naším oprávněným zájmem, viz výše), které mi skrze bližší poznání vašich představ o poptávaných produktech a vašich potřeb ve vztahu k námi nabízenému zboží, umožní lepší přizpůsobení mojí nabídky a zkvalitnění mých služeb. 

Profilování je formou automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití získaných osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů týkajících se vaší osoby, a to zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se vašich osobních preferencí, zájmů a místa, kde se nachází Vámi použité zařízení. 

Jinými slovy, aby mé zboží odpovídalo kontextu doby a já byla schopna adekvátně reagovat na vaše požadavky a potřeby a zároveň vám mohli efektivně komunikovat informace o mém zboží, slevových akcích a mnou pořádaných soutěžích, atp., můžu například údaje z vaší nákupní historie, data vyplývající z vašich objednávek, z vašeho chování na webovém rozhraní, použít k přizpůsobení obsahu mých obchodních sdělení vašim preferencím, k vylepšení vaší uživatelské zkušenosti na mém webovém rozhraní, k poskytnutí relevantních doporučení pro ostatní zákazníky. Pro tyto účely analyzuji a segmentuji zjištěná data prostřednictvím mých zpracovatelů formou automatického zpracování, tj. prostřednictvím výpočetní techniky (specializovaného software) tak, abych vám ve výsledku mohla učinit nabídku šitou na míru vašim požadavkům a potřebám, která reaguje na vaše dosavadní nákupní chování. Jde mi zkrátka o to, abych na jedné straně v rámci naší obchodní činnosti ve vztahu k vám „nezaspala“ a byla schopna vždy uspokojit vaši potřebu a zachovat vysoký standard mých produktů a na straně druhé, abych vás neobtěžovala s nabídkami, které pro vás nejsou jakkoliv zajímavé a relevantní. 

Na základě vašeho souhlasu za účelem shora uvedeným eviduji vaše jméno a příjmení, váš e-mail a telefon, vaši IP adresu a historii nakoupeného a prohlíženého zboží a následně prostřednictvím automatické datové analýzy vyhodnocuji, jaké zboží u mě nejčastěji poptáváte, v jakém množství a jak často a v jaké cenové kategorii tak, abych vám mohla váš budoucí nákup ulehčit či zpříjemnit – kupř. i vaším přímým oslovením pro případ, že budu mít v nabídce obdobný či totožný produkt, vámi často poptávaný, v akci či slevě, apod. Zohledňuji také např., zda jste novým zákazníkem, nebo zákazníkem stávajícím, dlouhodobým nebo spíše občasným, anebo zda jste se mnou naše vzájemné vztahy ukončili. 

Údaje o vašich preferencích můžu obohacovat i o údaje ze sociálních sítí, např. pokud se stanete mými přáteli na Facebooku, nebo Google+, můžu využít údaje sdílené o vás, vašich mazlíčcích, jeho zálibách a dovednostech k tomu, abych vám nabídla výrobek, o kterém si myslím, že ho vy nebo váš mazlíček oceníte. 

Pouze s vaším souhlasem tak budu zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení, pro účely personalizace e-shopu a pro účely detailní segmentace chování mých zákazníků, která mi umožní poskytnout relevantní doporučení mým ostatním zákazníkům.

Poskytnutí souhlasu je věcí dobrovolného rozhodnutí a jeho neposkytnutí pro vás nemá a nebude mít žádné negativní důsledky. Souhlas můžete kdykoli odvolat při návštěvě mé  prodejny nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@zverimex-zajda.cz Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše data nebudou nadále marketingově zpracovávána nebo využívána pro nabídku obchodu a služeb, pokud nebude takové zpracování založeno na jiném zákonném důvodu zpracování, jak uvedeny shora v tomto dokumentu, nebo pokud nebude založeno na anonymním zpracování. 

 

 

Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány?

Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování, jak jsou popsány shora, a v řadě případů je dána příslušnými právními předpisy:

 • osobní údaje shromažďované pro účely plnění smluvního závazku, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění závazku – dodání zboží, vedení uživatelského účtu, trvající registrace, trvání soutěže atd.; 
 • osobní údaje shromažďované pro účely plnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné povinnosti, tj. v případě údajů zpracovávaných pro účely daňové a účetní evidence i v případě uchovávání osobních údajů pro případné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady po dobu 10-ti let; 
 • osobní údaje shromažďované za účelem realizace našeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány do doby vašeho odhlášení z odběru novinek, resp. v případě pořizování přehledů v souvislosti s vaší činností v rámci vašeho uživatelského účtu po dobu trvání vašeho uživatelského účtu a osobní údaje shromažďované pro účely vymáhacího řízení pak po dobu 10-ti let; 
 • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu pak budeme zpracovávat do doby odvolání souhlasu, resp. po dobu trvání smluvního vztahu (registrovaní uživatelé) a dále 1 rok od jeho ukončení (pro případ, že k odvolání souhlasu nedojde). 

 

Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a kým, komu budou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám v rámci mého podnikání.

Údaje zpracovávám manuálně i automaticky prostřednictvím mých webových stránek.  

Zpracovatelé jsou povinni chránit vaše osobní údaje nejméně ve stejném rozsahu jako já, přičemž vybírám pouze takové zpracovatele, kteří s ohledem na povahu, kontext a kategorii osobních údajů, poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření, tak aby byla zajištěna ochrana vašich práv. Údaje případně mohou být poskytnuty rovněž subjektům, které plní funkci zpracovatele pro našeho zpracovatele a jejich zaměstnancům. Zaměstnanci zpracovatele, případně jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností, budou přicházet do styku s vašimi osobními údaji u mě nebo mých zpracovatelů, jsou povinni – ať již na základě smluvně převzatého závazku nebo na základě zákona - zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 

 

Zpracovatelé osobních údajů podle účelů zpracování:

 • pro účely plnění smlouvy (nákup na e-shopu, vedení uživatelského účtu, věrnostní program, pořádání soutěží):
  • poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé software e-shopu, doručovatelé zásilek (přepravní společnosti), zprostředkovatelé plateb přes platební brány, poskytovatelé software pro vedení uživatelského účtu, poskytovatelé sms služeb, poskytovatelé cloudových úložišť 
 • pro účely marketingu: 
  • poskytovatelé software e-shopu, poskytovatelé software sloužícího k datovým analýzám v souvislosti s personalizací reklamy, smluvním partnerům zajišťujícím pro nás inzerci zboží 
 • pro účely vymáhání pohledávek a reklamační řízení: 
  • advokátní kancelář
 • pro účely daňové/účetní evidence
  • daňový poradce, auditor, advokátní kancelář, správce daně

 

Vzhledem k tomu, že v rámci marketingových aktivit využívám služeb zahraničních společností, nebo s nimi spolupracuji, a to se společnostmi Facebook a Google, jakož i spolupracuji se zahraničními společnostmi zajišťujícími platební služby (platební transakce - prostřednictvím platebních bran), a to Global Payments, přičemž se jedná o společnosti, které mají hlavní sídlo mimo území Evropské unie, může v těchto případech dojít k přenesení osobních údajů mimo území Evropské unie, a to na území Spojených států amerických. Takové předání je v souladu s požadavky čl. 45 GDPR, když z rozhodnutí KOMISE (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, byla úroveň ochrany osobních dat zajišťovaná Spojenými státy americkými vyhodnocena jako odpovídající a takové předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení (jedná se o tzv. předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně).

 

V souladu s některými našimi zákonnými povinnostmi mohou případně vaše osobní údaje být zpřístupněny třetím osobám oprávněným na základě právních předpisů - správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou (kupř. správce daně), příp. orgánům činným v trestním řízení.

 

Vyjma shora uvedených případů vaše osobní údaje nepředávám, neprodávám, nepřevádím nebo jiným způsobem nerozšiřuji třetím stranám pro jejich vlastní účely, včetně účelů marketingových a nebudu tak činit ani v budoucnu, pokud o to nebudu požádána v souladu se zákonem, nebo pokud k takové činnosti nedáte souhlas. 

 

Jaká máte při zpracování osobních údajů práva?

V rámci zpracování vašich osobních údajů máte zákonem zaručenu celou řadu práv, která se vám na následujících řádcích pokusím přiblížit.

V souladu s právem na přístup k osobním údajům máte právo získat ode mě potvrzení, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a jste rovněž oprávněni získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu/-ech zpracování, pro které jsou vaše osobní údaje určeny 
 • kategoriích dotčených osobních údajů
 • příjemcích osobních údajů nebo kategoriích příjemců;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, resp. kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

 

Veškeré tyto informace vám v obecné rovině poskytuji v tomto dokumentu, nicméně pokud máte jakékoliv nejasnosti, či konkrétní požadavky, neváhejte se na mě obrátit se žádostí o poskytnutí doplňujících informací.

 

V souladu s právem na opravu osobních údajů je každý, kdo zjistí, že mnou zpracovávané údaje obsahují chybné či nepřesné údaje, oprávněn žádat provedení opravy osobních údajů tak, aby odpovídaly skutečnosti, případně – s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, může žádat o doplnění neúplných osobních údajů.

 

Vaším zvláště podstatným právem je právo vznést námitku proti zpracování, jak již je naznačeno shora. Toto právo vás opravňuje z důvodů týkajících se vaši konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud k jejich zpracování dochází na základě mého oprávněného zájmu, jak shora popsán, a to včetně profilování, je-li realizováno na základě mého oprávněném zájmu. Pokud v takovém případě neprokážu existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vaše osobní údaje dále nezpracovávám. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, máte právo vznést námitku kdykoliv a osobní údaje v takovém případě již nebudou zpracovávány.

 

V souladu s právem na výmaz údajů, resp. právem být zapomenut, sdělujeme jakožto správce, že v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (kupř. zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, z vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za předpokladu, že zároveň neexistuje jiný právní důvod jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, podali jste námitku proti zpracování a na naší straně nepřevažují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, anebo jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo právu České republiky), můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Upozorňujeme, že váš požadavek na výmaz nemůžeme realizovat v případě, kdy zpracování osobních údajů je vyžadováno pro plnění právní povinnosti, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

Každý má možnost žádat omezené zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit), nebo v případě, že zpracování je protiprávní a vy odmítáte z nejrůznějších důvodů výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, anebo v případě, kdy již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuji, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a konečně v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracovávám na základě našeho oprávněného zájmu a vy proti takovém zpracování vznesete námitku proti takovému zpracování po dobu, kdy nebude ověřeno, zda mé oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy, které tvrdíte. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Doplňuji, že na zrušení omezení zpracování vás předem upozorním. 

 

Zároveň oznámím jednotlivým příjemcům údajů, jak shora uvedeny (tj. třetí subjekt, kterému byly poskytnuty, zpřístupněny osobní údaje, včetně mých zpracovatelů), veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Máte rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Jak jsem uváděla výše, za účelem zlepšení služeb vám, mým zákazníkům, realizuji profilování vašich osobních údajů s tím, že toto profilování se děje výlučně s vaším souhlasem. V případě odvolání souhlasu tak vaše osobní údaje pro tyto účely bezodkladně přestanu užívat a budou vymazány z mé databáze zákazníků, kteří udělili souhlas se zpracováním. 

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, nebo k němu dochází za účelem plnění závazků ze smlouvy, jíž jste smluvní stranou, má každý z vás právo získat mé poskytnuté osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci, aniž bych tomu bránila, přičemž je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci. Realizací práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů byla porušena, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz . 

 

Za účelem realizace vašich shora uvedených práv se na nás můžete obracet na adrese: Jezdecká 322/14, Děčín, prostřednictvím e-mailu: info@zverimex-zajda.cz, nebo telefonicky na tel. čísle: 605 952 299. Vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, vás informuji o způsobu vyřízení vaší žádosti o přijetí opatření vyplývajících z vašich shora uvedených práv, a to způsobem, který si zvolíte. Lhůtu pro vyřízení vaší žádosti můžu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce, přičemž o takovém prodloužení vás informuji do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže si žádost podáte v elektronické formě, poskytnu vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné a pokud si nepožádáte o jiný způsob. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme nepřijmout opatření, o něž jste požádali, budu vás o tom neprodleně informovat a nejpozději do 1 měsíce od přijetí vaší žádosti, a to spolu s důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě můžete realizovat vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu. 

 

Doplňuji, že veškerá sdělení a veškeré úkony shora popsané se poskytují a činí bezplatně, pouze za situace, kdy jsou vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a to zejména proto, že se opakují, můžu vám buď uložit přiměřený poplatek zohledňující mé administrativní náklady spojené s poskytnutím vámi požadovaného anebo můžu odmítnout vaší žádosti vyhovět. Současně vězte, že pokud bych měla důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžu vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

 

V Děčíně 2.12.2019

 

Zuzana Černohorská

Informace o Cookies

Stejně jako většina internetových stránek i naše webové stránky používají za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení a poskytování dalších funkcí cookies.

 

CO JSOU TO COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ?

 

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies nám umožňují zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů, zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, nastavení bezpečného vyhledávání a další nastavení a přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro vás maximálně účinné. Příští návštěva stránek tak může být snazší, uživatelsky přívětivější a pro Vás i pro nás přínosnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. 

 

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil vašich online aktivit a ve většině případů soubory cookies neumožňují, jakkoliv identifikovat přímo vás jako konkrétní fyzickou osobu a příslušná data ukládáme anonymně, bez spojení s dalšími vašimi osobními údaji, kdy obsah cookie je omezen na identifikační číslo (tj. cookies pouze identifikují přístup k našim webovým stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení – počítač, tablet, chytrý telefon). I v případě užívání reklamních cookies sloužících k lepšímu zacílení reklamy (bez vašeho současného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely), dochází výhradně k segmentaci návštěvníků na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek – tj. bez propojení s dalšími vašimi osobními údaji (cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče). 

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

 

Ke spojení identifikačního čísla s dalšími identifikačními údaji, jako jsou jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., dochází v případě, pokud s námi navážete kontakt pomocí námi spravovaného uživatelského účtu na našem webovém rozhraní, vaše e-mailová adresa bude připojena k určitému cookie a vznikne tak individuální profil vašich online aktivit. V případě, že nám v rámci své registrace, případně kdykoliv později udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, umožníte nám, abychom vám posílali nabídky a propagační materiály v personalizovaném provedení, vycházejíce při tom nejen z obecných vzorců chování návštěvníků webových stránek, ale rovněž z vaší nákupní historie, z vašeho individuálního profilu, tj. z přidané hodnoty znalosti dalších údajů, které vás do určité míry charakterizují a které jsou prostřednictvím tzv. automatizovaného zpracování, včetně profilování, zpracovány a vyhodnoceny. 

 

V následujícím textu se dočtete, jaké typy cookies používáme i jak tyto soubory cookie využíváme v reklamě.

 

JAKÉ COOKIES UŽÍVÁME?

 

V rámci provozu našich webových stránek využíváme jednak tzv. „session cookies“, neboli cookies v průběhu relace (dočasné cookies), které jsou uloženy pouze po dobu, kdy navštívíte naše internetové stránky a které nám umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. 

 

Dále využíváme tzv. „persistent cookies“, dlouhodobé cookies které zůstávají ve vašem počítači déle a které slouží pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně vstupují na naše internetové stránky, resp. umožňují nám identifikovat váš počítač (nebo jiné zařízení, z něhož na naše stránky přistupujete), jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Účelem využívání trvalých cookies je poskytnout vám optimální uživatelský návod, jakož i „rozpoznat vás“ (resp. vaše zařízení) a představit vám maximálně diverzifikované internetové stránky a nový obsah při opakovaném použití. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. 

 

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě skupiny:

 • Cookie první strany („first party cookie“) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran („third party cookie“) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

V rámci shora uvedených druhů cookies rozlišujeme následující kategorie cookies:

 

KATEGORIE COOKIES podle jejich funkcí:

 

[1] absolutně nezbytné (krátkodobé, první strany): Tato cookies jsou zásadně důležitá k tomu, abyste se mohli pohybovat po internetových stránkách a využívat jejich vlastnosti. Jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj. Bez těchto cookies nelze zajistit služby, o které jste požádali;

 

[2] výkonnostní (dlouhodobé, první i třetí strany): Tato cookies shromažďují informace o způsobech, jakými návštěvníci využívají webové stránky například které stránky navštěvují nejčastěji. Tato cookies neshromažďují žádné informace, které dokážou identifikovat návštěvníka. Všechny informace shromážděné pomocí cookies jsou agregovaného typu, tedy souhrnné, a proto také anonymní. Informace jsou využívány pouze k lepšímu fungování webové stránky;

 

[3] funkční (dlouhodobé, první i třetí strany): Tato cookies umožňují konkrétní webové stránce, aby si zapamatovala vámi provedené volby a aby vám nabídla další, aktuální a více osobnostně zaměřené funkce. Tyto soubory cookie nejsou nezbytné, avšak umožňují webové stránce poskytovat rozšířené funkce, zlepšovat uživatelské prostředí a umožňují webovým stránkám ukládat informace, které jste již jako uživatelé webových stránek zadali (např. ID uživatele, výběr jazyka, umístění uživatele, nastavení ochrany osobních údajů). Cílem těchto cookies je nabídnout vylepšené, individualizované funkce pro jednotlivé uživatele. Funkční cookies jsou používány také k tomu, aby umožnily využití některých požadovaných funkcí, jako je přehrávání videí. Tyto cookies nedokážou sledovat vaše prohlížecí aktivity na dalších webových stránkách;

 

[4] reklamní (dlouhodobé, první i třetí strany): Tato cookies se používají jako zdroj reklamy s obsahem, který je pro vás důležitější a který odpovídá vašemu zájmu. Používají se také pro omezení počtu reklam, které uvidíte na obrazovce a jako pomocný nástroj pro měření účinnosti reklamních kampaní. Obvykle jsou umisťovány sítěmi pro reklamu, s povolením provozovatele sítě.

 

CO BYSTE TAKÉ MĚLI VĚDĚT

 

Sdílení nástrojů: cookies třetích stran – sociální sítě 

Na našich webových stránkách využíváme tzv. vložená ‘sdílená’ tlačítka (také social plug-in). Ta slouží jako záložky pro návštěvníky a používají se pro sdílení obsahu po oblíbených sociálních sítích těchto návštěvníků (Facebook, Google+, Youtube). Jakmile jedno takové tlačítko stlačíte, může služba, kterou jste si vybrali, definovat takové cookie a jeho pomocí sdílet obsah. Pokud na našich webových stránkách využijete možnost propojení se službou „Facebook, Youtube či Google+ prostřednictvím kliknutí na příslušnou ikonu, můžeme použít vaše osobní údaje. Tyto nástroje jsme integrovali na naše webové stránky za účelem pořádání soutěží a umožnění sdílení obsahu s přáteli. Jejich použitím můžeme získat určité údaje ze sociální sítě, které následně využíváme pro marketingové účely. Využívání těchto cookies nekontrolujeme a proto jako uživatelé byste měli bližší informace ke cookies těchto stran měli hledat na příslušné webové stránce třetí strany.

 

 

 

 

Vložená cookies třetích stran (dlouhodobé, třetí strany)

 

Cookies třetích stran vytvářejí organizace, které nám poskytují nejrůznější služby. My kupříkladu využíváme služby externích analytiků. Tito dodavatelé vytvářejí naším jménem soubory cookie, díky nimž se dozvídáme, co je a co není oblíbené, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně apod. 

 

Zároveň my využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, např. společnosti Google, Facebook, AdForm, SEZNAM.CZ). Přes tyto cookies získáme informaci, když kliknete na reklamu. V takovém případě umisťujeme na tyto jiné webové stránky cookies třetí strany. Získané informace můžeme použít, aby se vám zobrazila reklama odpovídající vašemu zájmu nebo dle vašeho chování na internetu.

 

Web Beacons a local storage

Aby byl obsah našich webových stránek relevantní, snadno použitelný a aktuální, využíváme analytické služby internetu, které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem návštěvníci využívají naše internetové stránky. Tyto služby využívají některé technologie sběru dat, jako např. web beacon. Web beacons jsou malé elektronické obrázky, které slouží jako signálové oznámení cookies, počítají návštěvy a sledují využívání a účinnost webové stránky. Na druhé straně, tato funkce nám oznamuje, o jaký obsah mají naši návštěvníci zájem a pomáhá nám zajišťovat zákaznicky přizpůsobené informace na našich webových stránkách. Tyto "web beacons" jsou anonymní a neobsahují ani neshromažďují žádné informace, jejichž pomocí byste mohli být identifikováni.

 

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

 

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME?

 

K uložení osobních nastavení

Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout třeba informaci o naší prodejně, která je vám nejblíže. Tyto soubory cookie vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.

 

K zabezpečení

Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

 

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně určitý počet lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

 

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

 

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

 

K reklamním účelům

Soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro vás jako uživatele a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

 

V případě, kdy máme váš souhlas se zpracováním osobních účelů pro marketingové účely, včetně profilování, můžeme pro tyto účely cookies propojit s dalšími vašimi osobními údaji a za pomocí automatizovaného zpracování vytvářet vaše individuální profily následně využité pro účely reklamy na míru. 

 

JAK UPRAVIT UŽÍVÁNÍ COOKIES?

 

Ve většině případů neexistuje ustálený způsob, jak soubory cookie zakázat, aniž by došlo ke kompletnímu nebo částečnému omezení funkčnosti webových stránek. Pokud si nejste jistí, zda cookies k plnohodnotnému využití poskytovaných služeb potřebujete, doporučuje se ponechat je zapnuté.

 

Cookies můžete ve vašem prohlížeči vymazat – zpravidla tato volba bývá umístěna v „Historii navštívených stránek“.

 

Prohlížeče také umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat – kupř. prostř. funkce „Zapnout ochranu před sledováním“. Upozorňujeme, že však v takovém případě může být funkcionalita našich stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: 

 

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Mozilla
 • Mozilla Firebird
 • Mozilla Firefox
 • Safari 
 • a další

 

Další užitečné informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org